۱۵ اسفند ۱۳۸۹

الهى خوش‌خبر باشه قنارى    بخونه تا خروس‌خون چشم ‌به‌راهت