۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

کمی کتاب کوچه

[باورهای توده، آیین‌ها] چادر
 • اگر زنی چادرش را پشت و رو سر کند شوهرش طلاقش می‌دهد.
 • اگر زنی بدون قصد چادرش را وارونه سر کند به زیارت می‌رود.
 • اگر زنی چادرش را پشت و رو به سر کشد دلیل پشت و رو شدن شوهر با او بود.
 • اگر چادر زن این کله آن کله به دستش آید در زندگی‌اش تغییری ناگهانی پدید می‌آید.
 • اگر زنی در زیارت‌گاه‌ها چادرش‌ را پشت و رو سر کند صیغه رو بودنش را معلوم می‌کند.
 • زن موقع نوشیدن آب باید چادرش سرش باشد. اگر چادر دم دستش نبود باید کف دستش را بگذارد بالای سرش.
 • اگر زنی چادرش در مجلش عزاخانه بسوزد باید آن را گرو بگذارد هم وزنش خرما بخرد خیر کند و بعد چادرش را از گرو درآورد، وگرنه شوهرش می‌میرد.
 • اگر مهمان چادری را که میزبان به او داده تا کند و پس دهد تا مدت‌ها به آن خانه بازنمی‌گردد.
 • چادری که روز جمعه به بریدن و دوختنش بپردازند، یا کج درمی‌آید یا کوتاه می‌شود. بهترین روزها چهارشنبه است و برای دوختنش پنج‌شنبه؛ و چادری که اول بار روز جمعه پوشیده شود بسیار مبارک است و شگون دارد.
          چادررا چارشنبه ببر
  پنج‌شنبه بدوز
جمعه بپوش
 • برای بریدن چادر یک خوش‌قدم باید راه برود تا قیچی پارچه را کج نبرد.
 • اگر فضله‌ی گنجشک یا کلاغ یا کبوتر از هوا روی چادر زنی بیفتد سفیدبخت می‌شود. اگر روی چادر دختر بیفتد بخت و بالین خوب نصیبش می‌شود. 
کتاب کوچه، احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان، جلد دوازدهم، حرف چ، چاپ اول 1393، انتشارات مازیار - صفحه 37