۱۶ آذر ۱۳۸۷

ديالوگ اصلى

آمن هوتپ چهارم: «پوتيفار؛ تو اين برده‌ى عبرانى كه در زندان است و تعبير خواب مي‌داند مي‌شناسى؟»
پوتيفار:«بله خداوندگار من؛ زن من مى‌خواست به او بدهد.»
ارسال یک نظر