۳۰ خرداد ۱۳۸۹

زنده باد مخالف من

شما احتمال اینو بدین که حتی یک نفر، بله حتی فقط و فقط یک نفر از گزارش کردن این شخص* خوشش بیاد. پس چی شد اون همه آرمان؟ آیا همه اش یک مشت شعار توخالی بود؟ البته که توخالی نبود. قسم می خورم همه اش توپر بود.
* خیابانی
ارسال یک نظر