۲۰ مرداد ۱۳۸۹

ايستگاه خنده

اولى: 100 تومان دارى به من قرض بدهى؟
دومى: نه، من فقط 50 تومان دارم.
اولى: اشكال ندارد، آن 50 تومان را به من قرض بده بعد 50 تومان ديگر به من بدهكار مى‌شوى. 
ارسال یک نظر