۰۲ شهریور ۱۳۸۹

در ورودى نمازخانه

به پاس حرمت حىّ خطا پوش
كنيم اينجا موبايل خويش خاموش
[و همچنين]
به جمع خوب ما ارزش گذاريد
موبايل خود روى لرزش گذاريد
ارسال یک نظر