۲۲ آبان ۱۳۸۹

- دلم گرفته
- از چى؟
- از آن و از اين.
(هركى گفت.)
ارسال یک نظر