۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

یک اثر فاخر

تابلوی نفیس از آثار استاد احمد شریفی، به سفارش بنده. البته کار هنوز تذهیب نخورده. اسفند 93 تحریر کردند، یک روز پیش از نوروز 94 خدمت استاد رسیدم و کار را تحویل گرفتم. 

ارسال یک نظر