۰۲ دی ۱۳۸۷

بدون جرح

وجداناً تجسم کن رفته توی همایش بزرگداشت رودکی درباره رودکی سخنرانی. کاشکی اونجا بودم تا بش بگم جان مادرت فقط یه بیت از رودکی بخون.
ارسال یک نظر