۰۲ بهمن ۱۳۸۷

قشرهمیشه بیدار جامعه

دختر کوچولوی بابا: بابا اگه گفتی آدم خوبا رو اون دنیا کجا می برن؟
بابا: کجا می برن عزیزم؟
دختر کوچولوی بابا: می برن« باغ بهشت». حالا اگه گفتی آدم بدا رو کجا می برن؟
بابا: اونا رو کجا می برن؟
دختر کوچولوی بابا: می برن «باغ جهنـّـــم».
بابا: خانوم ترا به جان مادرت این ایام محرم این بچه رو نبر پای این منبرا.
ارسال یک نظر