۰۱ بهمن ۱۳۸۷

فرهنگ نوبين

ديروز خون‌دماغ شدم. يعنى از دماغم خون اومد.
امروز ان‌دماغ شدم. يعنى از دماغم ان اومد.
ارسال یک نظر