۰۵ بهمن ۱۳۸۷

دندون شكن


محمــدرضاى ما كلاس اوله. بعضي وقتا از كلمات قصارش همون‌جا چند تيكه مى‌شم.
يه بار خواستم سربه‌سرش بذارم:
- محمـدرضا يه اسم برات انتخاب كردم.
- چي؟
- پيرمرد گوزو.
- حتماً مى‌خواى اسم خودتم بذارى جوون نگوز. آره؟
سرافكنده و شرمسار يه گوشه‌اى گم و گور مى‌شم.
ارسال یک نظر