۰۶ بهمن ۱۳۸۷

اظهر من الشمس

تست هوش سياسى
الف) خاتمى رأى نمى‌آورد.
ب) احمدى نژاد رأى مى‌آورد.
ج) در شمارش آرا تقلب مى‌شود.
د) همه‌ى موارد.
ارسال یک نظر