۳۰ بهمن ۱۳۸۷

گفتگوز زنده شبكه 1

شما روحيه‌ى آرمانى رو ببيـنيد واقعاً؛ اين ملت بزرگ جداً همت كردند، همدلي كردند كه اين جهش عظيم با اين شيب اتفاق افتاد، اين تغيير مال ملته، هديه به ملته. مثلاً دقت بكنيد ظرفيت توليد آلومينـيوم دركشور ما زمان سلجوقيان چقدر بود؟ مقايسه بكنيد با اين سه سال و نيم اخير (چشم‌هاش گرد شده، لبخند زنان و متواضع، انگار كه داره مى‌گه: البته قابلي نداره. كم مونده بپره مجرى رو بغل كنه و شيهه بكشه).
ارسال یک نظر