۱۴ بهمن ۱۳۸۷

بارون ديروز

آى خنديديم. چتر نداشتن ريمل ميملا همه ريخته بود رو صورتا.
ارسال یک نظر