۱۸ بهمن ۱۳۸۷

دست به آب

- کجاست این یارو؟
- چه میدونم؟ رفته تولید مثل کنه.
ارسال یک نظر