۰۱ فروردین ۱۳۸۸

در نكوهش تاهل

لذتى كه در گوزيدن هست هرگز در چسيدن نيست
ارسال یک نظر