۱۴ فروردین ۱۳۸۸

از دبيرستان

يك و يك پشمالو دارم، يك و دو پشمالو دارم...
و قس علي هذا
ارسال یک نظر