۰۵ خرداد ۱۳۸۸

لف‌و‌نشر

امروز:
مث شمع مث كوه، سوختم ريختم
رفتى از پيشم و به در چش دوختم

ديروز:
دل و كشورت جمع و معمور باد
ز مُـلكت پراكـندگى دور باد
ارسال یک نظر