۰۷ شهریور ۱۳۸۸

جلسه هيئت دولت

- نگا داشت؟ قورباغه چن‌تا پا داشت؟
[و با اين سوال دانش وى را نسبت به تعداد پاهاى قوباغه به چالش كشيد.]
ارسال یک نظر