۰۷ مهر ۱۳۸۸

غریب به اتفاق

- اقلیت هستی؟
- بله. شما چطور؟
- من اکثریتم.
ارسال یک نظر