۰۴ آبان ۱۳۸۸

كارگاه‌هاى باشخصيت كنى

ثبت نام آغاز شد
موضوع بحث‌ها:
- ايام جوانى يا جوان ايامى كدام‌يك؟
- بررسى مشكلات جنسى در چارچوب نظام
- جوانان چرا؟
- جوانان چگونه؟
- و ...
جهت ثبت نام به كانتينر بسيج‌، خواهر اصغروند مراجعه نماييد.
ارسال یک نظر