۰۱ اسفند ۱۳۸۸

اكسير

بالاخره موفق شد. زد تو كار مقاله هاي تحليل اجتماعي و سياسي. يه كاري ياد گرفت كه ديگه هرچي بنويسه چاپ كنن.
"نگارنده براين باور است..."
"به باور اين قلم..."
ارسال یک نظر