۰۷ بهمن ۱۳۸۷

نسخه‌ى تصحيح علامه ديازپام

كچل كچل كلاچه
روغن كله‌پاچه

كچل ووا گرفته
دمبشو هوا گرفته

پى‌نوشت: با شنيدن مصرع آخر ممكن است در ذهن شنونده گير كردن يك حباب هوا در جريان سيال موجود در مجراى دم پرسوناژ شعر كه همان هوا گرفتكى يا چوك كردن است، متبادر شود؛ اين برداشت اشتباه بوده و مى‌بايست در تأويل شعر دقت لازم مبذول شود.
ارسال یک نظر