۱۱ فروردین ۱۳۸۸

خالدون

بعضی وقتا می گم کاش می شد یه راه مطمئن برای «نبودن» پیدا کرد. کاش یه دکمه براش گذاشته بودند تا دیگه نباشیم. «عدم» هم عجب چیزیه ها فقط حیف که «نیست».
ارسال یک نظر