۱۹ فروردین ۱۳۸۸

امتحان عربی

1- کلمات زیر جمع مکسر می باشند، مفرد آنها را بنویسید:
اباسنه : ---
فوایل : ---
جَکـَـشه : ---
شلاویر : ---
2- با توجه به روش جمع بستن در آخرین کلمه در سوال قبل، جمع کلمه «خودکار» را بنویسید.
ارسال یک نظر