۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

چـيپـلماسى

باراك جون عزيزمى هركارى مى‌كنى فقط بدو چند ماه ديگه بيشتر وقت نداريم ها.
اينجا
ارسال یک نظر