۱۹ خرداد ۱۳۸۸

خ وليعصر

...
توپ، تانك، فشفشه. احمدى‌نژاد دقت كن.
...

...
دكتر برو دكتر
...

...
- بگم؟ بگم؟ بگم؟
- بگو بگو.
- دو دو تا؟
- ده‌ تا
...

...
موسوى موسوى پرچم ايران مرا پس بگير.
...

...
احمدى باى باى، احمدى باى باى.
...

...
دلاور هسته‌اى، بگير بخواب خسته‌اى.
...
ارسال یک نظر