۱۶ تیر ۱۳۸۸

و کان بین التعطیلین تعطیلا، ولو بالزور و الضرب

وی افزود فردا و پس فردا و پسون فردا تا هیجده تیرهوای تهران خس و خاشاک دارد و تعطیل اعلام می شود بروید شمال و اینور آنور این چند روز را خوش باشید بلکم هوا صاف بشود لامصب.
ارسال یک نظر