۰۲ تیر ۱۳۸۹

[من و شابالالا داریم با هم می ریم]
- چه نسبتی با هم دارین؟
- دوره دبستان که به خاطر شرایط شغلی پدرم آفریقای جنوبی بودم، هم کلاسی بودیم؛ در ضمن این دوستم همیشه توی فوتبال تک روی می کرد و پاس نمی داد. برای تک روی تعرفه ی جریمه ندارین؟
ارسال یک نظر