۱۸ تیر ۱۳۸۹

دريغ

كريمِ باقرى هست و دروازه‌ى استراليا
ارسال یک نظر